1. Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji niepublikowane wcześniej teksty poświęcone problematyce ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki z zakresu finansów i rachunkowości.
 2. Artykuły należy przesłać w wersji elektronicznej (dokument MS Word) na adres e-mail Redakcji: zfir@sggw.pl (formatka artykułu)
 3. Artykuł powinien zawierać w języku polskim i angielskim: tytuł, słowa kluczowe oraz streszczenie (w języku angielskim abstract).
 4. Redakcja czasopisma przyjmuje artykuły napisane w języku angielskim.
 5. Streszczenie zarówno w języku polskim, jak i  w języku angielskim nie powinno być krótsze niż 5 wierszy i nie dłuższe niż 15 wierszy.
 6. Artykuł powinien być podzielony na nienumerowane rozdziały.
 7. W strukturze pracy należy wyodrębnić: wstęp, metody badań, wyniki badań, wnioski oraz spis literatury.
 8. Odwołania w tekście do pozycji literaturowych powinny zawierać nazwisko autora, rok wydania podany w wykazie literatury, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym wraz z numerem strony, np. [Nazwisko rok, s. 5].
 9. Alfabetyczny wykaz literatury musi zawierać: nazwiska wszystkich autorów, pierwsze litery imion, rok wydania (jeżeli powołujemy się na więcej publikacji danego autora w tym samym roku wtedy należy numerować je dodając do roku: a,b,c) i po dwukropku tytuł publikacji, wydawnictwo lub nazwę czasopisma, numer woluminu oraz numery stron.
  Przykład:
  Nazwisko I. rok: Tytuł. Wydawnictwo, Miasto.
  Nazwisko I. rok: Tytuł. Czasopismo, nr X, s. XX-XX.
  Nazwisko I. rok: Tytuł. I. Nazwisko (red.), Wydawnictwo, Miasto, s. XX-XX.
 10. Artykuł należy przygotować w formacie A4. Marginesy: góra 5,0 cm, dół 5,7 cm, lewy  4,0 cm, prawy 4,0 cm. Obowiązuje wyrównanie obustronne.
 11. Artykuł powinien być przygotowany zgodnie z wymogami zamieszczonym na stronie internetowej czasopisma.
 12. Objętość prac nie może przekraczać 10-12 stron wraz z tabelami i załącznikami graficznymi.
 13. Rysunki i zdjęcia zostaną wydrukowane w wersji czarno-białej, co należy uwzględnić podczas przygotowywania materiałów.
 14. W przypadku gdy artykuł jest oparty na wynikach badań finansowanych w ramach programów badawczych, autorzy są proszeni o podanie źródła środków.
 15. Autor opublikowanego artykułu przenosi prawa autorskie na wydawcę oraz składa oświadczenie, iż praca nie była publikowana w innym czasopiśmie (oświadczenie 1).
 16. W celu zapobiegania przypadkom występowania ghostwriting oraz guest authorship, Autorzy będą przesyłać oświadczenia dotyczące ich wkładu w powstanie publikacji (oświadczenie 2).
 17. Koszt publikacji – 400 zł + VAT (fakturę wystawia Czasopismo po otrzymaniu pozytywnych recenzji i przyjęcie artykułu do publikacji).